Projecte educatiu
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l'escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.
Coneix-lo
Galeria d'imatges
Gaudiu de totes les imatges a la nostra galeria de fotos
Clic aquí
Previous
Next
Escola Gonçal Comellas

Escola Gonçal Comellas

Projecte Educatiu de Centre

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en whatsapp
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en email
Compartició en telegram

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 

ÍNDEX

 1. INTRODUCCIÓ

 

 1. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL
  • ANÀLISIS DEL CONTEXT
  • TRETS D’IDENTITAT

 

 1. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES

 

 1. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM
  • Criteris d’organització pedagògica
  • Criteris d’estructura organitzativa
  • Criteris de gestió
  • Criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les TAC
  • Projecte Lingüístic
  • Projecte de Convivència

 

 1. AVALUACIÓ
  • Mecanismes d’avaluació
  • Indicadors de Progrés

 

 1. ACTUALITZACIÓ
  • Orientacions de l’AVAC i AVALDIR
  • Consolidacions de projectes de centre

 

 1. APROVACIÓ I DIFUSIÓ

 

1. INTRODUCCIÓ

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l’escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.

 

Els criteris del Projecte Educatiu, a nivell curricular, estan detallats en la Programació General de Centre (PGC). Aquests completen i despleguen el que estableix el govern de la Generalitat. A nivell organitzatiu, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) és on queden recollits tots els aspectes relatius al funcionament intern dels centres i tot el que fa referència al Reglament de Règim Disciplinari, tant d’alumnes com de mestres.

 

L’aprovació o modificació del PEC correspon al Consell Escolar del Centre. Aquest Projecte Educatiu pot quedar modificat en els següents casos:

 

 1. Qualsevol norma de caire superior que es pugui aprovar en el

 

 1. A proposta d’algun dels sectors que formen part del Consell

 

El present PEC, és vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa: mestres, famílies, AFA, Ajuntament i alumnat. Els nous mestres que s’incorporin a l’escola Gonçal Comellas han de respectar-lo i considerar-lo en el seu treball docent.

 

2.   DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

2.1 Anàlisi del context

 

L’escola Gonçal Comellas està ubicada al municipi d’Avinyonet de Puigventós, per tant, és d’àmbit rural. Pel que fa a la seva situació la trobem a la zona nord-est de l’Alt Empordà entre les conques de la Muga i el Manol, en el sector conegut popularment com “Les Garrigues”.

 

La seva proximitat a Figueres, uns 6 km de distància, exerceix una important influència en molts àmbits, dels que destaquem el sector de serveis: educatius, sanitaris, lúdics, esportius o laborals.

 

L’escola consta d’una plantilla de 13’25 mestres, entre els quals hi ha les següents especialistes: Llengua Anglesa, Educació Física, Educació Musical, Educació Especial i Especialista de Religió.

 

L’escola Gonçal Comellas en l’actualitat consta de 8 grups: 2 grups d’Educació Infantil i 6 grups d’Educació Primària.

 

L’escola segueix el següent horari:

 

 • Matí: de 9:00h a 12:30h

 

 • Tarda: de 15:00h a 16:30h

 

La gran majoria de l’alumnat del centre prové del municipi d’Avinyonet de Puigventós i de la urbanització Mas Pau. L’accés a l’escola per part de l’alumnat es fa per mitjans propis, els que viuen al nucli urbà a peu i els que viuen als masos o a la urbanització Mas Pau en cotxes particulars.

 

Un gran grup són famílies amb recursos econòmics procedents del sectors secundari i terciari. I un altre petit grup són famílies nouvingudes de ciutats properes, amb recursos econòmics procedents també del sector secundari i terciari. Pel que fa a l’índex de famílies immigrants és baix i de procedència sudamericana majoritàriament.

 

 

2.2 Trets d’identitat

 

L’escola és un centre públic, democràtic, arrelat a l’entorn, pluralista i acollidor amb independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen. Promou la cohesió social i planteja actuacions i estratègies per millorar la convivència i la gestió positiva dels conflictes dins un àmbit democràtic.

 

El centre recull els principis rectors del sistema educatiu establerts a l’art. 2 de la Llei d’Educació de Catalunya. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:

 1. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació
 2. La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la
 3. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
 4. El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels
 5. El
 6. La inclusió escolar i la cohesió
 7. La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
 8. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
 9. El respecte i el coneixement del propi
 10. El foment de la pau i el respecte dels drets
 11. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del
 12. El foment de l’emprenedoria.
 13. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i
 14. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
 15. L’educació al llarg de la
 16. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills/es rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs
 17. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o

 

L’Escola Gonçal Comellas també es regeix pels principis específics següents:

 1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter
 2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció
 3. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i
 4. L’habilitació per a l’aprenentatge
 5. L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el
 6. La capacitació per a exercir activament la
 7. L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
 8. La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes
 9. La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

 

També es regeix pels principis organitzatius següents del Sistema Educatiu de Catalunya:

 1. El funcionament integrat i la gestió
 2. La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.
 3. L’autonomia de cada
 4. La participació de la comunitat
 5. La promoció del reconeixement social i professional del
 6. El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-ho possible.
 7. La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.

 

 1. La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques.

 

Escola Pública

L’escola pública segons l’art. 93 de la Llei d’Educació de Catalunya es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Els centres públics es defineixen també d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de les seves famílies.

 

Escola laica, pluralista, democràtica i inclusiva

El centre és laic i aconfessional però s’ofereix l’assignatura de religió des d’infantil, per aquelles famílies que ho demanin. Per la resta d’alumnes s’oferirà l’educació en valors socials i cívics, on es treballen valors, resolució positiva de conflictes o hàbits saludables, entre d’altres.

 

L’escola és respectuosa, comprensiva i solidària davant l’amplia realitat que representa, ja que permet acollir nens i nenes de diferents comunitats (àmbit rural, de ciutat), de diferents cultures, amb discapacitats, etc.

Igualment es caracteritza pel respecte a totes les confessions dels alumnes i mestres, pel pluralisme ideològic i per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament, estimulant i treballant els valors per la convivència.

 

La gestió i organització de l’escola es fa de manera democràtica, doncs entenem que és el millor exercici pel pluralisme humà.

 

Escola sostenible, arrelada al medi i oberta al món

 

L’escola tracta de potenciar diferents activitats que afavoreixen el coneixement de la realitat geogràfica, econòmica, social i cultural del medi que ens envolta. També

 

som una escola oberta a la participació de totes les persones o entitats que puguin aportar-hi un major coneixement de l’entorn proper i de la realitat que envolta als alumnes.

 

Escola oberta a les noves línies metodològiques i a les noves tecnologies Partint del dret que tots els alumnes han de rebre un ensenyament coordinat i progressiu, l’escola ha de facilitar que els alumnes puguin atribuir sentit a tot allò que s’aprèn, assolint les competències necessàries, així com assegurar la funcionalitat dels seus aprenentatges afavorint la interacció entre els alumnes, l’experimentació i la recerca a partir dels propis interessos.

 

Els mestres tenen el dret i el deure a la formació contínua per tal de millorar la tasca educativa que comporta la concreció, distribució i temporització dels objectius, continguts i criteris d’avaluació i de la relació d’aquests amb les competències bàsiques.

 

Així mateix l’escola està oberta a la implantació, potenciació i millora de les noves tecnologies, com ara la introducció de tauletes tàctils, pissarres digitals, la robòtica o les impressores 3D.

 

Participació a l’escola

Es potenciarà un règim participatiu en la gestió de l’escola, en el qual els mestres, els alumnes, les famílies i les institucions com ara l’Ajuntament hi intervinguin d’acord amb allò que els permet la legislació vigent.

 

2.3 Línia metodològica

 

Teories de l’ aprenentatge

El nostre Projecte Educatiu es basa en la Teoria Constructivista, la Teoria Humanista i la Teoria General de Sistemes.

 

La Teoria Constructivista entén l’alumne com el protagonista d’aquest procés d’ensenyament-aprenentatge i busca, a través de l’experiència activa, que l’infant

 

aconsegueixi assolir els aprenentatges de forma significativa i alhora aquests siguin funcionals i transferibles a la seva vida quotidiana. Tot això tenint en compte els seus coneixements previs.

 

La Teoria Humanista entén que l’alumne com a ésser únic i complexe interpreta la seva pròpia realitat i és objecte d’un sistema de variables intrapersonals i extrapersonals. Tenint en compte que tots som diferents i que hi ha diverses formes de processar la informació, tractem d’oferir als nostres alumnes un ventall d’estratègies perquè aquests escollin la més adequada a les seves necessitats o característiques.

 

La Teoria General de Sistemes ens ajuda a veure l’alumne no com un ésser aïllat sinó com a un ésser en continua interacció amb l’entorn (personal, familiar, escolar, social,..) que l’envolta. A tot aquest procés s’hi suma la importància del món emocional i de les motivacions.

 

En definitiva del que es tracta és de que l’alumne arribi a un autoconeixement de si mateix i de les seves possibilitats, d’aquesta manera podrà descobrir els seus interessos i potenciar així el seu talent.

 

Vetllem per una coherència metodològica i una actuació conjunta centrada en els alumnes que sorgeix del diàleg, el consens, la globalitat i oberta a les constants innovacions.

 

També apostem per incloure la Pedagogia Sistèmica en la nostra forma de treballar i de relacionar-nos, entenent que és molt important entendre quin lloc ocupa cadascú en el nostre sistema educatiu i quines són les seves funcions. Així com entendre que l’alumne és una suma de tot el que passa en els sistemes amb els quals es relaciona i que és molt important pel seu desenvolupament fixar-nos en el lloc que ocupa aquest en relació al seu sistema i veure amb molt de tacte i respecte les relacions que s’hi creen.

 

El paper dels mestres

El paper del mestre queda definit en el pla d’acció tutorial d’aquest mateix document, però en general el professorat intentarà en tot moment:

 

 • Vetllar per la seguretat física i emocional dels

 

 • Despertar la curiositat i l’interès dels

 

 • Posar a    l’abast   estratègies    i   recursos   que   li   permetin   arribar    a l’aprenentatge

 

 • Actuar de dinamitzador i guia a través del respecte i l’estima.

 

 

3.   OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ

 

 

3.1 Concrecions per a la definició de llocs específics amb perfil professional

 

 

L’Escola Gonçal Comellas, com ja hem esmentat abans, està formada per una plantilla de 13,25 mestres. Seguint els criteris per a la confecció de plantilles i en coherència amb el Decret 39/2014, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents i amb l’objectiu d’oferir una major qualitat educativa el nostre centre des del curs 18-19 aposta per la següent estructura i espera consolidar-la en els propers cursos:

Una mestra Educació Especial, tres mestres d’Educació Infantil (una de les quals tingui el perfil de llengua estrangera en anglès activat). Dos mestres especialistes d’anglès, dos mestres especialistes d’educació física (un dels quals tingui el perfil d’atenció a la diversitat activat), un mestre especialista de música, quatre mestres d’educació primària i 0,25 de l’especialitat de religió.

 

Un total de 13,25 mestres amb alguns perfils de llengua estrangera d’anglès  i atenció a la diversitat per garantir una atenció educativa de qualitat que ofereixi el màxim de garanties perquè tots els alumnes tinguin atenció a la diversitat i puguin

 

accedir a l’aprenentatge de l’anglès cada cop amb més àrees i àmbits, fomentant així el trilingüisme (català, castellà i anglès).

 

3.2 Objectius d’àmbit pedagògic per a la millora dels resultats educatius

 

 

 • Potenciar una educació que, tot i respectant les diferències individuals, no sigui discriminatòria per raó de sexe, cultura, ideologia, diferències psíquiques o socials.
 • La nostra escola fomentarà l’educació dels alumnes en la llibertat i la solidaritat, la convivència democràtica i el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals per aconseguir formar persones responsables, capaces d’adaptar-se i analitzar l’entorn social i històric que els tocarà viure i els permetrà formar part del món laboral i quotidià.
 • Utilitzar metodologies plurisensorials que ajudin a consolidar els diferents aprenentatges des de diferents punts de vista tenint en compte els diferents canals de processament de la informació de cada
 • Potenciar la intel·ligència emocional com a base de totes les intel·ligències, oferint una educació holística que tingui en compte intel·ligències múltiples.
 • Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i l’actitud crítica envers allò que envolta els nens i les
 • Inserir l’acció educativa en el nostre context social i geogràfic. Es partirà del coneixement de l’entorn proper per anar aprenent, en el transcurs dels anys, l’entorn més llunyà.
 • Ajudar als alumnes a adquirir destreses i hàbits d’estudi, a través de la motivació.
 • Utilitzar tècniques que ajudin a enfocar l’atenció i a fomentar la concentració, relaxació, kinesiologia, el Projecte Tirabuixó, visualitzacions guiades, jocs de percepció, lògica o
 • Desenvolupar un ensenyament que fomenti la capacitat d’observació, experimentació i anàlisi, així com també l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de treball, posant especial èmfasi en l’hàbit

 

 • Promoure actituds de respecte i cura del medi ambient, i d’estima envers la cultura i la
 • Fomentar els hàbits de salut, higiene i convivència.
 • Buscar formes organitzatives i programar activitats adequades per a afavorir el progrés personal i social dels alumnes, cadascú segons les seves necessitats i possibilitats.
 • Potenciar l’ús de les eines TIC i les noves tecnologies per a fomentar l’assoliment dels diferents
 • Plantejar activitats fora de l’aula assegurant la cooperació i la solidaritat en les tasques col·lectives.

 

3.3 Objectius d’àmbit institucional per a la millora de la cohesió social

 

 • Afavorir la participació democràtica de tots els estaments en la gestió de l’escola.
 • Potenciar la participació i la bona relació entre els diferents estaments de la comunitat educativa en la gestió del
 • Potenciar els mecanismes d’informació entre els mestres de l’escola, com a base per generar actituds de col·laboració i confiança.
 • Potenciar el treball en grup dels mestres de l’escola.
 • Participar en activitats culturals i educatives en general, proposades per diferents institucions sempre que siguin coherents amb el
 • Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per una bona comunicació externa.
 • Potenciar la coordinació i actuació amb els diferents serveis d’atenció específica: EAP, serveis socials, PACEM o

 

 

 

3.4 Seguir una línia metodològica i pedagògica unificada

 • Consolidar els 3 eixos de la competència lectora, especialment el gust per la lectura i l’escriptura.

 

 • Per mitjà de l’assessorament del nostre referent dels serveis educatius LIC orientar els mestres tutors/es en la dinamització dels grups-classe per treballar el gust per la lectura i l’escriptura.
 • Aplicar el treball de les estratègies lectores des d’infantil a 6è seguint les propostes de millora extretes de la formació AIL i

 

3.5 Vetllar pel bon funcionament a nivell organitzatiu de centre

 • Ajustar els diferents suports educatius de l’escola fomentant el bon aprofitament dels recursos humans per atendre correctament els cursos que més ho necessitin.
 • Aprofitar la plaça perfilada en atenció a la diversitat que el centre va incloure dins la
 • Elaborar un horari de mestres suport i especialistes que puguin atendre aquests cursos per col·laborar al màxim amb el tutor corresponent optimitzant així els recursos
 • Crear una plaça d’infantil amb perfil lingüístic en l’especialitat de llengua anglesa, per fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa ja en els primers

 

4.   CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

 

4.1     Criteris d’organització pedagògica, organització i desenvolupament del currículum

 

Amb la metodologia descrita a l’apartat 2.2 d’aquest mateix document el que pretenem és:

 

 

a)     Que l’aprenentatge sigui funcional i significatiu.

Estimular la motivació dels alumnes amb un ampli ventall d’activitats i materials diversos, utilitzar un llenguatge adequat al nivell i utilitzant diversitat de llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic, visual… Partir dels seus interessos i de les seves necessitats. Que puguin associar els diferents

 

aprenentatges i relacionar-los amb el que ja saben, partir dels coneixements previs i tot plegat intentant fomentar la seva creativitat i els seus talents.

 

b)     El desenvolupament de totes les capacitats giren entorn dels 4 eixos principals que descriu el currículum:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i
 • Aprendre a descobrir i tenir
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

 

c)   El desenvolupament de les capacitats bàsiques que s’han d’assolir a l’Educació Infantil:

 1. Progressar en el coneixement i domini del
 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels
 3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia.
 4. Pensar, crear,    elaborar    explicacions   i    iniciar-se    en    les    habilitats matemàtiques bàsiques.
 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions.
 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida
 8. Conviure en la
 9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència.

 

 

d)     El desenvolupament de les competències bàsiques a Primària

La Competència lingüística i audiovisual, competència cultural i artística, tractament de la informació i competència digital, competència matemàtica, competència per aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana.

 

4.2   Estructura organitzativa

 

Alumnes

 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t Total
Alumnes per curs 13 10 9 10 16 15 16 22 18  

129

Alumnes

per cicle

32 2 6 3 1 3 9

 

Horari de l’escola

 

 

 

 

 

 

 

Horari dels Alumnes

Matí 9h a 12:30h
Tarda 15h a 16:30h
 

SEP Primària

Dilluns de 12:30h a 13:00h (llengua) Dijous de 12:30h a 13:00h (matemàtiques)

Cada tutor/a farà el SEP dels seu grup

Del 12 de setembre al 7 de

juny

9h a 12:30h i de 15h a 16:30h
El 21 de desembre 2018 9h a 13h
Del 5 al 30 de juny 9h a 13h

 

Horari general dels mestres i especialistes

 

 

 

 

 

 

 

Horari dels mestres

 

L’horari general dels mestres és de 37hores i 30 minuts. La distribució setmanal d’aquestes hores és:

·         Docència: 24 hores + 1 hora d’horari fix (programació o substitució de curta durada)

·         Exclusives: 5 hores

·         Altres activitats que no s’han de fer necessàriament al centre:

7 hores i 30 minuts (formació, preparació de classes, programació).

 

Els mestres tutors dels cursos de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è porten a terme el Suport Escolar Personalitzat (SEP) fora de l’horari lectiu els dilluns i els dijous durant mitja hora cadascun dels dies. Per tant, hauran de fer 1 hora exclusiva en horari lectiu al llarg de la setmana per compensar aquesta hora de més.

 

Horari de substitucions

Per substituir els mestres absents es seguirà el següent ordre de prioritat:

 1. Hores exclusives
 2. Mestres de suport
 3. Mestres de SEP
 4. Mestres amb hora de coordinació
 5. Mestra d’Educació Especial
 6. Mestres que fan tallers internivells
 7. Mestres que fan padrins de lectura
 8. Equip directiu en hores de despatx

 

 

4.3   Criteris de gestió

A continuació es detallaran quins són els òrgans de govern i de participació de la comunitat educativa per garantir una bona gestió i un lideratge distribuït.

 

Òrgans unipersonals

 

 • Directora: És ella la representant de l’Administració Educativa en el centre i la màxima
 • Cap d’Estudis: Té les funcions de substituir al Director/a en cas d’absència o de malaltia d’aquest/a. Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic d’orientació i complementàries del professorat i l’alumnat, en relació amb el projecte educatiu del centre, els projectes curriculars i la programació general
 • Secretària: Té les funcions d’ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius de la Directora. Gestionar els mitjans humans i materials del centre. Actuar com a secretària dels òrgans col·legiats de

 

govern del centre, estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del la Directora.

 

Òrgans de participació

 

 • El Claustre de Mestres és l’òrgan propi de participació del professorat en el centre, té la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics del

 

 • El Consell Escolar de Centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Constituït pels següents membres: Directora-presidenta, cap d’estudis, secretària, representants de mestres, un representant de l’AFA, representants de famílies, un representant de l’Ajuntament i un representant del PAS. Esdevé l’òrgan propi de participació en  el control i gestió dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. Amb l’objectiu d’aconseguir una major participació en la tasca de responsabilitat dels membres del Consell Escolar i amb la finalitat de poder dinamitzar el funcionament d’aquest Consell Escolar estan constituïdes les comissions següents: Comissió econòmica, Comissió del menjador, Comissió de convivència i Comissió dinamització de patis

 

El rendiment de comptes al Consell Escolar es farà com a mínim un cop al trimestre en les reunions previstes de Consell Escolar. On s’analitzaran des dels pressupostos fins a tots aquells temes d’interès proposats per qualsevol dels òrgans de participació. Tanmateix també s’analitzaran els resultats dels indicadors de centre per elaborar un diagnòstic i fer una valoració dels resultats generals del centre respecte altres centres de la mateixa tipologia i altres centres de la resta de Catalunya.

 

4.3.1   Òrgans de coordinació docent

Equips de cicle

Agrupen tots els mestres que imparteixen la docència en el cicle, són els òrgans bàsics i estan sota la supervisió de la Cap d’Estudis. Un cop a la setmana, i sempre que és necessari, es reuneixen en cicle els mestres d’Educació Infantil i Primària. El coordinador/a de l’etapa de primària i tots els mestres que imparteixen docència hi són presents. Per tant, disposem d’un coordinador/a de Primària.

 

Tutors i tutores

Cada grup d’alumnes tindrà assignat un mestre/a tutor/a. Els tutors han de coordinar el procés d’avaluació del seu grup, informar a les famílies sobre la marxa del curs del seu fill/a i junt amb la resta de mestres adoptar les mesures que es consideren oportunes perquè els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats.

 

Especialistes

Són tots aquells mestres que imparteixen una especialitat al centre. En el nostre centre tenim assignats 5 mestres especialistes.

 

Les comissions

Les comissions estan integrades per tots els mestres de l’escola. Hi ha les següents comissions:

 

 • Comissió de biblioteca
 • Comissió d’informàtica i audiovisuals
 • Comissió de festes
 • Comissió de medi ambient
 • Comissió d’exposicions artístiques

 

Les comissions són trimestrals i canviants, és a dir, cada trimestre els components de les comissions canvien. Les funcions de les comissions estan especificades en la PGC (Programació General de Centre).

 

 

4.3.2    Concrecions sobre els òrgans de participació d’altres sectors de la comunitat i sobre l’intercanvi d’informació entre família i escola

 

AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes és l’òrgan que participa i col·labora en el funcionament del centre educatiu a través dels òrgans que els són propis: La presidència i la junta directiva legalment constituïda. L’AFA designa un/a representant del mateix i actua com un membre més del Consell Escolar i, per tant, de participació en la vida escolar.

 

Regidoria de l’ Ajuntament

L’Ajuntament designa un/a representant del mateix i actua com un membre més del Consell Escolar i, per tant, de participació en la vida escolar. En el nostre cas, la pròpia alcaldessa del municipi exerceix la representació de l’Ajuntament en el Consell Escolar.

 

Reunions informatives amb les famílies

A principi de curs, durant el primer mes escolar, els mestres tutors de primària convoquen a les famílies dels seus alumnes per realitzar una reunió informativa. En aquesta reunió, s’explica tot el que les famílies han de saber de l’escola i del curs que els seus alumnes realitzaran: objectius, metodologia, organització de les sortides i de les activitats, etc… Les mestres d’educació infantil també ho fan, a excepció de les mestres de P3 que fan dues reunions, una al juliol abans de iniciar-se el curs escolar i l’altre un cop iniciat el curs, també durant el primer mes escolar.

 

Entrevistes amb les famílies

A Educació Infantil es realitza una entrevista per curs durant el segon trimestre entre el tutor/a de cada alumne/a i la seva família. I a Primària es realitza, com a mínim, una entrevista durant el cicle escolar entre el tutor/a de l’alumne/a i la seva família.

 

 

4.3.3   Convivència i resolució de conflictes

 

 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre.

Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l’autoritat que tenen conferida, i sens perjudici de les competències del Consell Escolar en aquesta matèria, el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.

Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu, com es recull en l’article 30 de la LOE.

L’article 50 de la LOE detalla que cada centre ha de preveure les mesures i accions que desenvoluparà per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la convivència. Les mesures que adopta el nostre centre són principalment:

 

A nivell d’aula

 • Programar una sessió setmanal per treballar l’Educació Emocional, les habilitats socials i la resolució de conflictes a mode de sessió preventiva per desenvolupar l’assertivitat i l’empatia.

 

 • Fomentar la participació i implicació de l’alumnat en la gestió dels conflictes de l’aula.
 • Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de les normes de convivència. Fer activitats a l’aula per afavorir la participació dels alumnes en la gestió, prevenció i resposta davant dels petits conflictes que puguin
 • Afavorir que el docent i especialment el tutor o la tutora de cada grup puguin disposar de temps i espais per tractar els petits conflictes el més aviat possible.
 • Abordar directament el conflicte amb els
 • Fomentar l’ús de la paraula en les relacions interpersonals.
 • Utilitzar la mediació sempre que sigui
 • Treballar en el programa “Sigues tu” que promou
 • Establir un clima de confiança que afavoreixi la comunicació dels conflictes per part de l’alumnat al professorat
 • Incloure en les reunions de l’equip docent l’anàlisi dels conflictes, les possibles causes i les propostes de millora i prevenció.
 • Gestionar la comunicació i col·laboració amb les famílies per afavorir-ne la implicació en la solució dels
 • Organitzar, a les sessions d’educació emocional, assemblees de grup per tal que tot l’alumnat participi en la gestió dels
 • Crear un espai de reflexió compartida docent-alumne sobre les situacions conflictives a l’aula.
 • Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de convivència.
 • Practicar amb l’exemple la resolució positiva dels

 

A nivell de centre

 • Sensibilitzar al claustre de la necessitat de tractar els conflictes com a font d’aprenentatge mutu i aprofitar-los per desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució.
 • Promoure un clima de col·laboració i respecte entre els docents, alumnat, famílies i la resta del personal del

 

 • Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la
 • Intervenir amb diligència quan es detecta que s’està iniciant un conflicte amb els indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu,
 • Contemplar la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes i oferir a l’alumnat, sempre que sigui possible, la mediació com a alternativa a un procés sancionador i, en cas contrari, com a actuació educativa complementària.
 • Oferir informació i formació als membres de la comunitat educativa sobre els temes de resolució de
 • Afavorir l’acceptació de les diferències i considerar la diferència com un valor afegit.
 • Actuar amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes
 • Atendre la víctima amb celeritat en el cas d’assetjament escolar i posar en marxa les actuacions immediates per millorar i tractar de solucionar el problema.
 • Tenir prou coneixement de les competències i el funcionament dels cossos de seguretat pública i dels serveis d’assistència social, justícia i protecció de menors.
 • Conèixer i aplicar, en cas que sigui necessari, els protocols marc d’actuació en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, coordinat pel Departament d’Acció Social i
 • Establir el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius necessaris per assolir l’entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de compromís
 • Incorporar en el Pla d’acció tutorial el treball per al desenvolupament de competències pròpies de l’àmbit de la convivència: competència social, dinàmica de grup, educació emocional, coeducació, educació ..
 • Contribuir, amb diferents actuacions i actituds, a fer que l’alumnat i tota la comunitat educativa percebin el clima de seguretat i confiança necessaris per poder treballar i estiguin convençuts que el centre intervé amb rapidesa per protegir els qui pateixen alguna situació de violència o

 

 • Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i un clima relacional positiu, potenciant els espais de col·laboració formals i informals entre docents, alumnat i famílies.
 • Donar a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el Decret d’autonomia de centre i les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).
 • Disposar a les NOFC de la tipificació dels petits conflictes, la seva diferenciació amb els conflictes greus, i també les actuacions que cal emprendre en cada

 

A nivell d’entorn

 • Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i explicitar-ho en el Projecte educatiu de
 • Col·laborar estretament amb les administracions locals per promoure actuacions preventives en relació amb els conflictes que es produeixen fora de l’espai del centre i on estiguin implicades persones de la comunitat educativa.
 • Coordinar-se amb les administracions locals, perquè les actuacions culturals, lúdiques i esportives municipals tinguin una dimensió educativa a favor de la convivència.
 • Mantenir contacte amb els agents de seguretat pública i d’atenció social i sanitària del
 • Donar a conèixer a les famílies les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
 • Elaborar la carta de compromís educatiu entre les famílies i el centre per afavorir la bona convivència i la implicació conjunta per assolir-la.
 • Implicar les famílies en la millora de les

 

4.4  Criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les TAC

 

 

El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctics-pedagògics i curriculars.

 

L’ús de les TAC va associat a canvis profunds en la pràctica docent. Les competències digitals docents definides per la UNESCO impliquen una estructuració diferent de l’ambient d’aprenentatge amb l’objectiu de fomentar classes dinàmiques estimulant la interacció cooperativa i el treball en grup. Les competències fonamentals comprenen tant la capacitat per desenvolupar mètodes innovadors d’ús de les TAC com per aprofundir en el coneixement i generar-lo. El professorat ha de conèixer i fer ús dels recursos, materials i entorns digitals que permetin l’aplicació de les TAC en la seva tasca docent, així com detectar les necessitats de formació per fer-ne un ús de forma competent. El treball en xarxa del professorat és fonamental per a una aplicació coordinada de les TAC en els centres educatius així com per aconseguir un intercanvi d’experiències. El Pla TAC de centre és un document que com la resta és obert i flexible. Per tant, es pot anar actualitzant. Aquest document és va acabar d’elaborar el curs 2017-2018 per mitjà d’una aplicació informàtica i actualment també disposem d’ell en format paper en els arxius del centre.

 

4.4   Projecte Lingüístic*

El projecte lingüístic de centre és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu. D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver, el tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà, les diverses opcions amb

 

relació a les llengües estrangeres, els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre, i la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de famílies d’alumnes.

Per tant, el projecte lingüístic de centre és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius del centre.

Partim de la base que la normalització lingüística és un objectiu bàsic de la nostra escola i aquest document ha de ser l’instrument de gestió que faci possible aquest procés de normalització.

L’objectiu del projecte és deixar per escrit quina és la situació lingüística actual del nostre centre i que la llengua vehicular de l’escola Gonçal Comellas és el català, tant pel que fa a les activitats d’aprenentatge com en les relacions dels diversos estaments de la comunitat educativa i institucions.

Un altre dels objectius és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització de primària, la competència lingüística en català i castellà, i a més en una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès.

*Veure document original i ampliat als arxius del centre i a la pàgina web www.escolagcomellas.cat

 

 

4.5   Projecte de convivència i NOFC*

Aquest Projecte Educatiu de Centre està vinculat a d’altres projectes com ara el projecte de convivència i a la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), que regula la convivència al centre en sentit ampli. La convivència demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat

 

que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat. Per educar en la convivència, cal posar l’accent en les relacions, en tot allò que ens uneix més que en les diferències.

Per això cal potenciar espais oberts i compartits, tant des d’un punt de vista social i cultural com intergeneracional, que facilitin el coneixement i el reconeixement de les persones que viuen en el mateix poble, barri o ciutat per potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió. És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més i fer-ho amb un to optimista i positiu. El diàleg suposa tenir una actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els arguments de l’altre. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats equilibrades.

*Veure document original i ampliat als arxius del centre i a la pàgina web www.escolagcomellas.cat

 

 

 

5.   AVALUACIÓ

A continuació es detallen els mecanismes d’avaluació, revisió, actualització i aprovació del Projecte Educatiu de Centre

 

5.1  Mecanismes d’avaluació, aprovació, revisió i actualització del PEC

 

 

El PEC ha de ser aprovat pel Consell Escolar, com a màxim òrgan de govern del centre. Serà actualitzat cada vegada que hi hagi canvis en la Llei d’Educació i aquesta ho requereixi, cada vegada que es presenti un nou projecte de direcció i sempre que sigui necessari entenen que la comunitat educativa forma part d’una realitat canviant. El PEC ha de ser un document obert i flexible. En la revisió i actualització es tindran en compte els indicadors d’avaluació del centre, i el resultat de les proves d’avaluació diagnòstica i de les competències bàsiques, com a guia a l’hora de redactar nous objectius i estratègies. Els altres documents que se’n deriven, projecte de convivència, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, el Projecte Lingüístic, el Pla TAC i el Pla de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, seran revisats i actualitzats sempre que sigui necessari i aniran molt lligats al Projecte de Centre.

 

Serà revisat periòdicament per veure si s’estan assolint els objectius que es planteja el centre. És un document viu i flexible, per tant, susceptible de ser millorat. Ha d’anar amb consonància amb el Projecte de Direcció i els indicadors de progrés i procés que s’hi plantegen per tant, cada any serà avaluat en la memòria anual segons el pla d’actuació previst en el Projecte de Direcció. L’opinió del Claustre sobre la pràctica educativa i l’opinió de les famílies i alumnes serà indispensable per fer la reflexió pedagògica que calgui. L’equip directiu farà les esmenes que consideri oportunes per tal de ser fidel a la línia pedagògica que es planteja en aquest document preservant la identitat i el caràcter del centre.

 

5.2  Indicadors de progrés

A continuació mostrem la relació d’indicadors de progrés que tenim en compte per a l’avaluació del projecte de Direcció, el Projecte Educatiu de Centre i les NOFC. Els documents interns de centre i tota la documentació que elaborem en serveix per analitzar tots i cadascun d’aquests indicadors, especialment la programació General Anual (PGA) que ens marca les accions a seguir i els objectius que volem aconseguir i la Memòria Anual de Centre (MA) que és un clar indicador de si finalment s’han assolit o no aquests objectius. Així com la comparativa que promou el Departament sobre els indicadors de centre en relació a centres de la mateixa tipologia que nosaltres (Tipus B) i centres de tot Catalunya. Tot plegat  ens ajuda a orientar la nostra pràctica.

 

Tanmateix també es té en compte l’AVALDIR i l’AVAC com a eina per introduir millores en el centre i convertir-lo en un centre de qualitat.

 

Relació d’indicadors de progrés

 

 

 

 

Context

·                    % Participació de les famílies

·                    % Famílies associades a l’AFA

·                    Procedència de l’alumnat

·                    Nivell socioeconòmic i cultural de les famílies

·                    Demanda d’escolarització a P3

 

 

·                    % Absentisme escolar a Infantil i primària
 

 

Recursos

·                    Personal auxiliar en relació a l’alumnat de NESE (Vetllador/a)

·                    Hores setmanals d’atenció (EAP, Assessor LIC …)

·                    Pla de formació de centre

·                    Hores de formació en centre

·                    Hores de formació individual

 

 

Processos

·                    Gestió de la informació amb les famílies

·                    Pla d’acollida de l’alumnat

·                    Pla d’acollida del professorat

·                    Acció tutorial

·                    Índex d’expulsions de centre/expedients disciplinaris □

·                    Índex d’expulsions de classe □

·                    Actuacions de mediació

·                    Coordinació amb l’entorn (Ajuntament, Llar d’infants, Institut,…)

 

 

Resultats

·                    % Alumnes que superen totes les àrees per cicles

·                    % Alumnes que superen les proves internes de centre

·                    % Alumnes que superen les proves externes de centre

·                    % Alumnes que no promocionen

·                    % Alumnes que superen totes les àrees al 1r trimestre d’ESO

 

 

 

 1. ACTUALITZACIÓ

 

L’actualització d’aquest projecte sempre dependrà de les recomanacions i/o orientacions que marqui el Departament d’Educació o la inspecció com a representant del Departament. També caldrà actualitzar-lo en cas que hi hagi canvis en la normativa i/o la legislació vigent.

 

6.1   Orientacions de l’AVAC i l’AVALDIR

 

 

Sempre es tindrà en compte l’avaluació que la Inspecció faci del centre (AVAC – Avaluació Anual de Centre) i del projecte de direcció (AVALDIR). Habitualment aquestes avaluacions es centren en el grau d’assoliment dels objectius que es marca el centre i la anàlisis dels indicadors. Es tenen en compte diversos factors

 

com ara la qualitat de l’ensenyament, el rendiment acadèmic dels alumnes, influència de l’entorn, projectes del centre, etc. En l’actualitat la puntuació del nostre centre en l’AVAC és de nivell 4 sobre 4, la qual cosa el situa amb un centre de qualitat en relació a d’altres.

 

Per l’actualització del PEC també es tindran en compte les propostes de millora extretes de la reflexió conjunta del claustre i dels òrgans de participació del consell escolar en les memòries anuals de centre. També s’aniran actualitzant els objectius de centre a mida que aquests es vagin assolint i se’n plantejaran de nous.

 

6.2   Consolidacions del projecte de centre

L’Escola té diversos projectes consolidats com ara:

 

 

 • Projecte interdisciplinari anual
 • Tallers internivells
 • Educació emocional
 • La kinesiologia educativa i el Tirabuixó
 • Impuls de la lectura
 • Neda a l’Escola pels alumnes de 3r
 • La Sardana a l’Escola pels alumnes de 4t
 • La Cantània pels alumnes de 5è
 • English Day pels alumnes de 6è
 • El Programa “Sigues Tu” de promoció d’habilitats per a la vida de 1r a 6è.

 

La nostra intenció es continuar incorporant nous projectes que conformin una educació de qualitat. En els propers anys també volem fer una aposta per les noves tecnologies i introduir els materials d’última generació a les aules (Robòtica, impressores 3D, llibres de realitat augmentada, entre d’altres). Fent cursos de formació, si cal, per consolidar aquesta línia metodològica unificada que ens proposem.

 

7.   APROVACIÓ I DIFUSIÓ

 

El PEC es difondrà entre el claustre docent, també es farà arribar als membres representants del consell escolar de centre per a la seva supervisió. Aquest document haurà d’anar en consonància amb el Projecte de Direcció i les NOFC del centre. Un cop aprovat s’arxivarà una còpia en els  arxius digitals del centre i en els arxius físics. També hi haurà una còpia a disposició de la comunitat escolar que estarà penjada a la plana web del centre: www.escolagcomellas.cat

 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat revisat i aprovat pel Consell Escolar el dia 18 de març de 2019 tal com consta en els arxius físics i digitals del centre d’aquest òrgan col·legiat.

 

 

 

 

 

Vist i plau

La Directora                                                                             La Secretària

 

CABALLERO MARTINEZ, FRANCISCA

Firmado digitalmente por CABALLERO MARTINEZ, FRANCISCA (FIRMA)

ROMERA SANCHEZ,

Firmado digitalmente por ROMERA SANCHEZ, ALBA (FIRMA)

 

(FIRMA)

Fecha: 2019.03.18

11:06:43 +01’00’

ALBA (FIRMA) Fecha: 2019.03.18

11:34:25 +01’00’

 

Francesca Caballero Martínez                                             Alba Romera Sànchez

 

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en whatsapp
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en email
Compartició en telegram

⛪ Escola Gonçal Comellas ® 2019 🍀