Projecte educatiu
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l'escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.
Coneix-lo
Galeria d'imatges
Gaudiu de totes les imatges a la nostra galeria de fotos
Clic aquí
Escola Gonçal Comellas

Escola Gonçal Comellas

Projecte Educatiu de Centre

Comparteix

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l’escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.

ÍNDEX

 • INTRODUCCIÓ
 • ANÀLISI DEL CONTEXT
 • TRETS D’IDENTITAT
 • OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ
 • NOFC
 • ATENCIÓ DIVERSITAT I ACCIÓ TUTORIAL
 • PLA CONVIVÈNCIA
 • PROJECTE LINGÜÍSTIC
 • COL·LABORACIÓ ENTORN
 • ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM
 • CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DEL PEC

INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l’escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.

Els criteris del Projecte Educatiu, a nivell curricular, estan expressats en la Programació General de Centre (PGC). Aquests completen i despleguen el que estableix el govern de la Generalitat. A nivell organitzatiu, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) és on queden recollits tots els aspectes relatius al funcionament intern dels centres i tot el que fa referència al Reglament de Règim Disciplinari, tant d’alumnes com de mestres.

L’aprovació o modificació del PEC correspon al Consell Escolar del Centre. Aquest Projecte Educatiu pot quedar modificat en els següents casos:

1.- Qualsevol norma de caire superior que es puguin aprovar en el futur. 2.- A proposta d’algun dels sectors que formen part del Consell Escolar.

El present PEC, és vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa: mestres, famílies, AFA, Ajuntament i alumnat. Els nous mestres que s’incorporin a l’escola Gonçal Comellas han de respectar-lo i considerar-lo en el seu treball docent.

ANÀLISI DEL CONTEXT

L’ escola Gonçal Comellas està ubicada al municipi d’Avinyonet de Puigventós, per tant, és d’ àmbit rural. Quan a la seva situació la trobem a la zona NW de l’Alt Empordà entre les conques de la Muga i el Manol, en el sector conegut popularment per “Les Garrigues”.

La seva proximitat a Figueres, un màxim de 8 km, exerceix una important influència en molts àmbits, dels que destaquem el sector de serveis: educatius, sanitaris, lúdics – esportius, laborals,…

L’escola consta d’una plantilla d’uns 12’75 mestres, dels quals hi ha els següents especialistes: Llengua Anglesa, Educació Física, Educació Musical, Educació Especial i Especialista de Religió.

L’escola Gonçal Comellas consta de 8 grups; 2 grups d’Educació Infantil i 6 grups d’Educació Primària.

L’escola segueix el següent horari:

Matí: de 9:00h a 12:30h

Tarda: de 15:00h a 16:30h

La gran majoria de l’alumnat del centre prové del municipi d’Avinyonet de Puigventós i de la urbanització Mas Pau.

L’accés a l’escola per part de l’alumnat es fa per mitjans propis, els que viuen al nucli urbà a peu i els que viuen als masos o a la urbanització Mas Pau en cotxes particulars.

Un gran grup són famílies amb recursos econòmics procedents del sectors secundari i terciari. I un altre petit grup són famílies nouvingudes de ciutats properes, amb recursos econòmics procedents també del sector secundari i terciari. No hi ha famílies immigrants.

 TRETS D’IDENTITAT

L’escola és un centre públic, democràtic, arrelat a l’entorn, pluralista i acollidor amb independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen. Promou la cohesió social i planteja actuacions i estratègies per millorar la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

ESCOLA CATALANA

La llengua catalana és la llengua vehicular de l’escola, tant a nivell educatiu com a nivell administratiu. És la llengua base d’aprenentatge. Per als alumnes procedents d’àmbits lingüístics no catalans i per les seves famílies, sigui quin sigui el seu moment d’incorporació al sistema educatiu català, es procedirà a emprar el català de manera progressiva a mesura que l’alumne/a el vagi dominant. L’escola no disposa d’aula d’acollida ja que la major part dels alumnes són catalano-parlants. Tot i així, la mestra d’educació especial fa immersió lingüística als alumnes nouvinguts que ho necessitin.

L’escola també promou l’assoliment de la llengua anglesa introduint-la a P3 i la llengua castellana a primària.

ESCOLA LAICA, PLURALISTA, DEMOCRÀTICA I INCLUSIVA

El centre és laic i aconfessional però s’ofereix l’assignatura de religió des d’infantil, per aquelles famílies que ho demanin. Per la resta d’alumnes s’oferirà l’educació en valors socials i cívics, on es treballen valors, resolució positiva de conflictes, hàbits saludables, entre d’altres.

L’escola és respectuosa, comprensiva i solidària davant l’amplia realitat que representa, ja que permet acollir nens i nenes de diferents comunitats (àmbit rural, de ciutat), de diferents cultures, amb discapacitats…

Igualment es caracteritza pel respecte a totes les confessions dels alumnes i mestres, pel pluralisme ideològic i per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament, estimulant i treballant els valors per la convivència.

La gestió i organització de l’escola es fa de manera democràtica, doncs entenem que és el millor exercici pel pluralisme humà.

ESCOLA VERDA, ECOLOGISTA, ARRELADA AL MEDI I OBERTA AL MÓN

La nostra escola, com Escola Verda que som des de curs 2008-09, valorem i respectem el medi ambient. El curs 2011-12 es va renovar el distintiu d’Escola Verda.

L’ escola està arrelada al medi, integrada i oberta a la comunitat més propera, l’Alt Empordà. Actualment disposem d’un Pla d’Acció d’Escoles Verdes, amb un llistat d’actuacions trianuals. I col·laboren amb nosaltres diverses entitats externes relacionades amb el medi ambient.

L’escola tracta de potenciar diferents activitats que afavoreixen el coneixement de la realitat geogràfica, econòmica, social i cultural del medi que ens envolta. I mantenir l’escola oberta a la participació de totes les persones o entitats que puguin aportar-hi un major coneixement del medi i de la seva realitat.

ESCOLA OBERTA A LES NOVES LÍNIES METODOLÒGIQUES I A LES NOVES TECNOLOGIES

Partint del dret que tots els alumnes han de rebre un ensenyament coordinat i progressiu, l’escola ha de facilitar que els alumnes puguin atribuir sentit a tot allò que s’aprèn, assolint les competències necessàries, així com assegurar la funcionalitat dels seus aprenentatges afavorint la interacció entre els alumnes, l’experimentació i la recerca a partir dels propis interessos.

Els mestres tenen el dret i el deure a la formació contínua per tal de millorar la tasca educativa que comporta la concreció, distribució i temporització dels objectius, continguts i criteris d’avaluació i de la relació d’aquests amb les competències bàsiques.

Així mateix l’escola està oberta a la implantació, potenciació i millora de les noves tecnologies.

 PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA

Es potenciarà un règim participatiu en la gestió de l’escola, en el qual els mestres, alumnes, pares, mares i ajuntament hi intervinguin d’acord amb allò que els permet la legislació vigent.

LINIA METODOLÒGICA

Teories de l’ aprenentatge

El nostre Projecte Educatiu es basa en la Teoría Constructivista, la Teoria Humanista i la Teoria General de Sistemes.

La Teoria Constructivista entén l’alumne com el protagonista d’aquest procés d’ensenyament-aprenentatge. Teoria que busca que a través de l’experiència activa  el nen aconsegueixi assolir els aprenentatges de forma significativa i alhora aquests siguin funcionals i transferibles a la seva vida quotidiana. Tot això tenint en compte els seus coneixements previs.

La Teoria Humanista entén que l’alumne com a èsser únic i complexe interpreta la seva pròpia realitat i és objecte d’un sistema de variables intrapersonals i extrapersonals. Tenint en compte que tots som diferents i que hi ha diverses formes de processar la informació, tractem d’oferir als nostres alumnes un ventall d’estratègies perquè aquests escollin la més adequada a les seves necessitats o característiques.

La Teoria General de Sistemes ens ajuda a veure l’alumne no com un ésser aïllat sinó com a un ésser en continua interacció amb l’entorn (personal, familiar, escolar, social,..) que l’envolta. A tot aquest procés s’hi suma la importància del món emocional i de les motivacions.

En definitiva del que es tracta és de que l’alumne/a arribi a un autoconeixement de si mateix i de les seves possibilitats, d’aquesta manera podrà descobrir els seus interessos i potenciar així el seu talent.

Vetllem per una coherència metodològica i una actuació conjunta centrada en els alumnes que sorgeix del diàleg, el consens, la globalitat i oberta a les constants innovacions.

També apostem per incloure la Pedagogia Sistèmica en la nostra forma de treballar i de relacionar-nos, entenent que és molt important entendre quin lloc ocupa cadascú en el nostre sistema educatiu i quines són les seves funcions. Així com entendre que l’alumne és una suma de tot el que passa en els sistemes amb els quals es relaciona i que és molt important pel seu desenvolupament fixar-nos en el lloc que ocupa aquest en relació al seu sistema i veure amb molt de tacte i respecte les relacions que s’hi creen.

Paper del mestre

El paper del mestre queda definit en el pla d’acció tutorial d’ aquest mateix document, però en general el professorat intentarà en tot moment:

     Vetllar per la seguretat física i emocional dels infants.

     Despertar la curiositat i l’interès dels alumnes.

     Posar a l’abast estratègies i recursos que li permetin arribar a l’aprenentatge significatiu.

     Actuar de dinamitzador i guia a través del respecte i l’estima.

 OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC PER A LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS

     Potenciar una educació que tot i respectant les diferències individuals, no sigui discriminatòria per raó de sexe, cultura, ideologia, diferències psíquiques o socials.

     La nostra escola fomentarà l’educació dels alumnes en la llibertat i la solidaritat, la convivència democràtica i el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals per aconseguir formar persones responsables, capaces d’adaptar- se i analitzar l’entorn social i històric que els tocarà viure i els permetrà formar part del món laboral i quotidià.

     Utilitzar metodologies plurisensorials que ajudin a consolidar els diferents aprenentatges des de diferents punts de vista tenint en compte els diferents canals de processament de la informació de cada infant.

     Potenciar la intel·ligència emocional com a base de totes les intel·ligències, oferint una educació holística que tingui en compte intel·ligències múltiples.

     Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i l’actitud crítica envers allò que envolta els nens i les nenes.

     Inserir l’acció educativa en el nostre context social i geogràfic. Es partirà del coneixement de l’entorn proper per anar aprenent, en el transcurs dels anys, l’entorn més llunyà.

     Ajudar als alumnes a adquirir destreses i hàbits d’estudi, a través de la motivació

     Utilitzar tècniques que ajudin a enfocar l’atenció i a fomentar la concentració, relaxació, kinesiologia, el Projecte Tirabuixó, visualitzacions guiades, jocs de percepció, lògica, contes, metàfores…

     Desenvolupar un ensenyament que fomenti la capacitat d’observació, experimentació i anàlisi, així com també l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de treball, posant especial èmfasi en l’hàbit lector.

     Es promouran actituds de respecte i cura del medi ambient, i d’estima envers la cultura i la natura.

     Fomentar els hàbits de salut, higiene i convivència.

     Buscar formes organitzatives i programar activitats adequades per a afavorir el progrés personal i social dels alumnes, cadascú segons les seves necessitats i possibilitats.

     Potenciar l’ús de les eines TIC i les noves tecnologies per a fomentar l’assoliment dels diferents aprenentatges.

     Plantejar activitats fora de l’aula assegurant la cooperació i la solidaritat en les tasques col·lectives.

4.1.2 OBJECTIUS D’ÀMBIT INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA

     Afavorir la participació democràtica de tots els estaments en la gestió de l’escola.

     Potenciar la participació i la bona relació entre els diferents estaments de la comunitat educativa en la gestió del centre.

     Potenciar els mecanismes d’informació entre els mestres de l’escola, com a base per generar actituds de col·laboració i confiança.

     Potenciar el treball en grup dels mestres de l’escola.

     Participar en activitats culturals i educatives en general, proposades per diferents institucions sempre que siguin coherents amb el PGC.

     Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per una bona comunicació externa.

     Potenciar la coordinació i actuació amb els diferents serveis d’atenció específica: EAP, serveis socials, PACEM, CREDAG,…

 NORMES D’ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

Les NOFC és el document de centre que recull tota la normativa referent al funcionament de l’escola i de les aules. En aquest document, queda explicitats l’estructura organitzativa, els diferents sectors de la comunitat, les funcions dels membres de la comunitat escolar, les obligacions i els deures de mestres i alumnes, així com el reglament de règim disciplinari, entre d’altres. A continuació fem un breu resum del que hi ha a les NOFC del centre.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
ÒRGANS UNIPERSONALS

Director/a: És el/la representant de l’Administració Educativa en el centre i el/la

màxim/a responsable.

El/la Cap d’Estudis: Substituir al Director/a en cas d’absència o de malaltia d’aquest/a.

Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic d’orientació i complementàries del professorat i alumnat, en relació amb el projecte educatiu del centre, els projectes curriculars i la programació general anual.

Secretari/a: Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del/la director/a. Gestionar els mitjans humans i materials del centre. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats de govern del centre, estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords amb el vist-i-plau del/la director/a.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació del professorat en el centre, té la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics del centre.

El Consell Escolar de Centre és el màxim òrgan de govern del centre. Constituït pels següents membres: Directora-presidenta, cap d’estudis, secretària, representants de mestres, un representant de l’AMPA, representants de pares, un representant de l’ajuntament i representant del PAS. Esdevé l’òrgan propi de participació en el control i gestió dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. Amb l’objectiu d’aconseguir una major participació en la tasca de responsabilitat dels membres del Consell  Escolar i amb la finalitat de poder dinamitzar el funcionament d’aquest Consell Escolar estan constituïdes les comissions següents:

 • Comissió econòmica
 • Comissió del menjador
 • .Comissió de convivència

El rendiment de comptes al Consell Escolar es farà com a mínim un cop al trimestre en les reunions previstes de Consell Escolar. On s’analitzaran des dels pressupostos fins a tots aquells temes d’interès proposats per qualsevol dels òrgans de participació.

Tanmateix també s’analitzaran els resultats dels indicadors de centre per elaborar un diagnòstic i fer una valoració dels resultats generals del centre respecte altres centres de la mateixa tipologia i altres centres de la resta de Catalunya.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT:

Equips de Cicle: agrupen tots els mestres que imparteixen la docència en el cicle, són els òrgans bàsics i estan sota la supervisió del/la Cap d’Estudis. Un cop a la setmana, i sempre que és necessari, es reuneix en cicle els/les mestres d’Educació Infantil i Primària. El coordinador de l’etapa de primària i tots els/les mestres que imparteixen docència i són presents. Per tant, disposem d’un coordinador de Primària.

Tutors: cada grup d’alumnes tindrà assignat un mestre/a tutor/a. Els tutors han de coordinar el procés d’avaluació del seu grup, informar als pares/mares/tutors sobre la marxa del curs del seu fill/a i junt amb la resta de mestres adoptar les mesures que es consideren oportunes perquè els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats.

Especialistes: són tots aquells mestres que imparteixen una especialitat al centre. En el nostre centre tenim assignats 5 mestres especialistes.

LES COMISSIONS

Les comissions estan integrades per tots els mestres de l’escola. Hi ha les següents comissions:

Comissió de biblioteca, informàtica i àudiovisuals, convivència, medi ambient i Educació Emocional.

Les funcions de les comissions estan especificades en la PGC (Programació General de Centre).

CONCRECIONS SOBRE ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ D’ALTRES SECTORS
 DE LA COMUNITAT I SOBRE L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA

AFA: Associació de Famílies d’ Alumnes. Participa i col.labora en el funcionament de centres educatius a través dels òrgans que els són propis:

La presidència i la junta directiva legalment constituïda. L’AFA designa un/a representant del mateix i actua com un membre més del Consell escolar i, per tant, de participació en la vida escolar.

Regidoria de l’ Ajuntament: l’Ajuntament designa un/a representant del mateix i actua com un membre més del Consell escolar i, per tant, de participació en la vida escolar.

Reunions informatives amb les famílies

A principi de curs, entre finals de setembre o principi d’octubre, els mestres tutors de primària convoquen a les famílies dels seus alumnes per realitzar una reunió informativa, referent a objectius del curs, metodologia, organització de les sortides i de les activitats, entre d’altres. Les mestres d’educació infantil també ho fan, a excepció de les mestres de P3 que fan dues reunions, una al juliol abans de iniciar-se el curs escolar i l’altre un cop iniciat el curs, també entre finals de setembre i principis d’octubre.

Entrevistes amb les famílies

A ed. infantil es farà una entrevista per curs durant el segon trimestre. I a primària es farà, com mínim, una entrevista durant el cicle.

MESURES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
REGLAMENT RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT

Tipus de conductes perjudicials per a la convivència al centre:

IRREGULARITATS

Injúries, ofenses, agressions físiques, verbals, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, ja sigui company, mestre/a, monitor/a,…, sense caràcter greu.

Actes que atemptin greument contra la intimitat o integritat personal; per exemple, autolesió lleu.

Actes en que l’alumne fa malbé les seves pertinences sense caràcter greu.

Alteració injustificada i no greu del desenvolupament normal de les activitats del centre que inclou:

El deteriorament greu de les dependències o equipaments del centre intencionadament ja sigui, vidres, guixar o fer malbé parets, mobiliari del centre, material lúdic o didàctic, entre d’altres.

La falsificació o subtracció de documents i/o materials.

La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar.

Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per la salut i la incitació a aquests actes quan no siguin de caràcter greu.

La reiteració en la comissió d’actes contraris a la convivència del centre.

Faltes injustificades d’assitència a classe.

Faltes de puntualitat.

Falta de respecte cap a qualsevol adult que estigui dins del recinte escolar, director/a, mestres, administratiu/va, monitora d’acollida, del menjador, d’extraescolars, entre d’altres.

Altres faltes o irregularitats que estableixi el centre com per exemple; la no realització de les tasques de responsabilitats que li delegui el tutor/a o qualsevol altre mestre. La no realització de les seves obligacions com a

alumne/a (no realització de deures, no portar el material per treballar, increpar als companys a classe, no treballar a classe1…)

FALTES GREUMENT PERJUDICIALS

     Tots els actes anteriorment descrits que siguin de caràcter perjudicialment greu per a la convivència.

FALTES ESPECIALMENT GREUS

     Els actes o conductes abans esmentades i recollides a l’article 37.1 LEC que a més de l’anterior descrit impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats.

Criteris per a l’establiment de sancions

Les conductes descrites a l’apartat anterior poden ser objecte de sanció tenint en compte que les sancions no poden privar els alumnes del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar sancions que temptin contra la integritat física o la dignitat dels alumnes.

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor de caràcter educatiu. Caldrà tenir en compte el següent:

Circumstàncies personals de l’alumnat i la seva edat.

La sanció ha de repercutir en la millora del procés educatiu de l’alumne i de la resta de alumnat del centre, és a dir, ha de servir per donar exemple a tota la comunitat educativa.

La sanció ha d’evitar la reiteració de l’acte sancionat.

El centre pot fer ús de la carta de compromís per arribar a un acord amb la família per administrar la sanció de manera compartida ( Per seguir un mateix criteri i evitar desproporcions).

1 En cas de no treballar a l’aula o increpar als companys o als mestres, un alumne podrà ser canviat de classe i/o de cicle, a excepció dels alumnes d’infantil que només podran ser canviats de classe, no de cicle.

Quan s’apliqui la sanció no es podran deixar nens sols ni a dins ni a fora de l’aula.

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES ABANS DESCRITES I TIPUS DE SANCIONS

Aplicació per part del tutor/a o mestre especialista.

     Amonestació oral.

     Compareixença immediata davant del director o directora del centre o del cap o la cap d’estudis.

     Privació del temps d’esbarjo, escoltat l’alumnat.     Amonestació escrita a l’agenda de l’alumne.

     Entrevista personal amb els pares de l’alumnat.

     El tutor/a podrà si correspon demanar a l’alumne que faci una reflexió per escrit del que ha passat.

     En el cas que es produeixi una falta de respecte cap als companys, el tutor/a proposarà un diàleg reflexiu amb els afectats.

     En el cas de faltes, com ara, no presentar els deures quan toca, es deixarà  una marge de 3 dies, passats aquests el tutor/a farà una nota a l’agenda que els pares hauran de signar, si l’actitud no canvia es farà entrevista amb els pares.

     El tutor/a depenent de cada cas, podrà proposar als alumnes fer els deures no presentats a l’hora del pati, per evitar endarrerir la feina. En qualsevol cas s’evitarà deixar els alumnes sols a l’aula, per tant, a l’hora del pati el mestre tutor/a s’haurà de quedar amb l’alumne sancionat.

      Els alumnes que no portin el material per treballar a l’aula també rebran una nota a l’agenda pels pares.2

2 Els tutors/es faran ús de les sancions descrites, però també es farà ús dels reforçaments positius per fomentar la cohesió de grup a fi d’ evitar conductes contràries a la convivència.

PROCEDIMENT D’APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES NOFC i DEL PEC

Les NOFC i el PEC han de ser aprovades pel Consell Escolar, com a màxim òrgan de govern del centre. Seran actualitzats cada vegada que hi hagi canvis en la Llei d’Educació i aquesta ho requereixi, cada vegada que es presenti un nou projecte de direcció i sempre que sigui necessari entenen que la comunitat educativa forma part d’una realitat canviant. El PEC ha de ser un document obert i flexible. En la revisió i actualització es tindran en compte els indicadors d’avaluació del centre, i el resultat de les proves d’avaluació diagnòstica i de competències bàsiques, com a guia a l’hora de redactar o no nous objectius i estratègies. Les NOFC seran revisades i actualitzades sempre que sigui necessari i aniran molt lligades al projecte de convivència del centre.

ATENCIÓ DIVERSITAT I ACCIÓ TUTORIAL

Com ja hem esmentat l’escola és una escola inclusiva, on es respecta la diversitat, no només a nivell cultural sinó també a altres nivells. Els mestres vetllaran per fomentar la igualtat entre tots sense fer diferències i atendran a tots els alumnes. El mestre intentarà conèixer els coneixements previs de cada alumne, així com la seva  capacitat intel·lectual. Es respectarà la personalitat de cada alumne i se li proporcionaran les estratègies més adequades al seu caràcter. Es respectarà el nivell evolutiu i maduratiu dels alumnes tenint en compte les seves possibilitats. Per facilitar aquesta tasca l’escola disposa d’un pla d’acció tutorial.

El pla d’acció tutorial és el marc en el que s’especifiquen els criteris per a l’organització de l’acció tutorial de la nostra escola i les seves línies prioritàries de funcionament i estableix les següents actuacions:

Actuacions que assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions i la pràctica docent de l’aula per part del professorat del grup.

Actuacions que, d’acord a la planificació realitzada per l’equip docent, guiaran el programa d’activitats que s’ha de realitzar a l’horari setmanal de tutoria.

Actuacions per atendre individualment l’alumnat sobretot aquell que més ho necessiti.

Actuacions que permetin mantenir una comunicació fluïda amb les famílies, tant amb la finalitat d’intercanviar informacions sobre els aspectes que puguin resultar  rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com per orientar-lo i promoure la seva cooperació en la tasca educativa del professorat.

L’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el professorat, però s’intensifica, especialitza i personalitza en la figura del professor-tutor/a i exigeix una programació específica tant a nivell de centre com de grup.

La funció orientadora no ha de ser entesa com una activitat específica al marge de la funció docent: tot el professorat ha de contribuir a que l’educació sigui integral i personalitzada ja que la seva tasca educativa va més enllà de la simple instrucció o transmissió de coneixements.

Així doncs, l’acció tutorial compren el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació acadèmica i professional, que es dirigeixen a l’alumnat i que el professorat del centre promourà d’acord amb les línies d’actuació establertes en el PEC

PLA CONVIVÈNCIA

El Pla o Projecte de Convivència és un document centrat en la realitat del centre que descriu les estratègies pròpies per fomentar la convivència en el centre. És un document obert que porta tot un procés d’elaboració, actualment està en procés de concreció. És un document on participen tots els membres de la comunitat educativa i pretén ser una guia útil per fomentar, millorar i potenciar la cohesió social entre tots. Està molt lligat a la realitat de centre i a les NOFC.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüistic vigent a la nostra escola és un document obert, es va acabar de redactar el curs 13-14. La coordinadora LIC és la màxima supervisora del projecte. En resum es tracta d’un document que regula l’acollida lingüística dels alumnes nouvinguts i a més descriu que la llengua vehicular del centre és el català i específica quines matèries es fan en castellà i en anglès des de P3 fins a 6è.

COL·LABORACIÓ ENTORN

SERVEIS EDUCATIUS

L’escola manté contacte amb diferents serveis i entitats de l’Alt Empordà i de Girona que col·laboren amb ella, com ara; Dipsalut, Global 21, entre d’altres.

SERVEIS PERMANENTS

L’escola Gonçal Comellas, rep assistència d’una Psicopedagoga de l’EAP de l’Alt Empordà, dues vegades al mes. Aquesta és coordina una vegada al mes amb l’especialista d’ Ed. Especial.

La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) formada per; la Direcció, la Cap d’Estudis, la coordinadora de primària, la mestra Ed. Especial i la Psicopedagoga es reuneixen trimestralment per tal de fer el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives específiques i del Suport escolar personalitzat (SEP).

SERVEIS PUNTUALS

Assistència Social

PACEM, CREDAG… en cas que sigui necessari. Serveis Mèdics del CAP (vacunacions)

MENJADOR ESCOLAR

El Consell Comarcal de L’Alt Empordà és qui gestiona el servei de menjador del centre amb la subcontractació del Càtering SERHS.

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM

Amb la metodologia descrita a l’apartat 3.6 d’aquest mateix document el que pretenem és:

Que l’aprenentatge sigui funcional i significatiu.

Estimular la motivació dels alumnes amb un ampli ventall d’activitats i materials diversos, utilitzar un llenguatge adequat al nivell i utilitzant diversitat de llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic, visual… Partir dels seus interessos i de les seves necessitats. Que puguin associar els diferents aprenentatges i relacionar-los amb el que ja saben, partir dels coneixements previs i tot plegat intentant fomentar la seva creativitat i els seus talents.

El desenvolupament de totes les capacitats giren entorn dels 4 eixos principals que descriu el currículum:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.
 • El desenvolupament de les capacitats bàsiques a assolir a l’Educació Infantil:
 • Progressar en el coneixement i domini del cos.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions..
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana. 8.Conviure en la diversitat

9.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència.

El desenvolupament de les competències bàsiques a Primària: Competència lingüística i audiovisual, competència cultural i artística,tractament de la informació i competència digital , competència matemàtica, competència per aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana.

 CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DEL PEC

Aquest document que presentem serà revisat periòdicament per veure si s’estan assolint els objectius que es planteja el centre. És un document obert i flexible, per tant, susceptible de ser millorat. Ha d’anar amb consonància amb el Projecte de Direcció i els indicadors de progrés i procés que s’hi plantegen per tant, cada any será avaluat en la memòria anual segons el pla d’actuació previst en el Projecte de Direcció. L’opinió del Claustre sobre la pràctica educativa i l’opinió de famílies i alumnes serà indispensable per fer la reflexió pedagògica que calgui. L’equip directiu farà les esmenes que consideri oportunes per tal de ser fidel a la línia pedagògica que es planteja en aquest document preservant la identitat i el caràcter del centre.

DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat revisat i aprovat pel Consell Escolar el dia 31 de gener de 2017 tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan col·legiat.

Vist i plau

La Directora: Francesca Caballero Martínez

El Secretària: Alba Romera Sànchez

Comparteix

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

⛪ Escola Gonçal Comellas ® 2019 🍀