Projecte educatiu
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l'escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa.
Coneix-lo
Galeria d'imatges
Gaudiu de totes les imatges a la nostra galeria de fotos
Clic aquí
Previous
Next
Escola Gonçal Comellas

Escola Gonçal Comellas

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en whatsapp
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en email
Compartició en telegram

 INTRODUCCIÓ

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu. D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà, c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres, d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre, i e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. Per tant, El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres

Partim de la base que la normalització lingüística és un objectiu bàsic de la nostra escola i aquest document ha de ser l’instrument de gestió que faci possible aquest procés de normalització.

L’objectiu del Projecte és deixar per escrit quina és la situació lingüística actual del nostre centre i que la llengua vehicular de l’escola Gonçal Comellas és el català, tant pel que fa a les activitats d’aprenentatge com en les relacions dels diversos estaments de la comunitat educativa i institucions.

Un altre dels objectius és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització de primària, la competència lingüística en català i castellà, i a més en una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès.

 

 ÍNDEX

 1. ANÀLISI DEL CONTEXT:
 2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES
 3. OBJECTIUS
 4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES
 5. RESURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS: PLA D’ACOLLIDA
 6. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN
 7. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT
 8. DIFUSIÓ, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLC

1.   ANÀLISI DEL CONTEXT:

 1.1    CARACTERÍSTIQUES   SOCIOLINGÜÍSTIQUES    I    DOMINI    DE    LA LLENGUA

 A/ Alumnat

Els alumnes que tenim provenen, majoritàriament, del poble d’Avinyonet i de l’urbanització de “Mas Pau”. També hi ha algun alumne de Cistella, de Vilanant i de Figueres.

Els nostres alumnes coneixen la llengua catalana i és la que usen, normalment, en les activitats acadèmiques. A l’hora de l’esbarjo i d’activitats més lliures l’ús del català disminueix a favor de l’ús del castellà.

En l’àmbit familiar (segons una enquesta realitzada, el curs 2014 a les famílies i tenint resposta d’un 75 % d’elles) un 38% parla català i castellà, un 36% només català i un 14% només castellà. Però també hi ha un 10% que parla català, castellà i una altra llengua.

B/ Professorat

La totalitat del professorat provisional i definitiu del nostre centre té alguna titulació que acrediti la seva competència lingüística en llengua catalana. El professorat interí o substitut ja disposa de la capacitació que es requereix legalment. Pel que fa a l’ús, la totalitat del professorat usa la llengua catalana en la seva tasca docent i la majoria l’usa en les seves relacions personals.

C/ Personal d’administració i serveis (PAS)

L’administrativa del centre té la titulació que acredita la seva competència en llengua catalana. També és aquesta la llengua que utilitza en les seves relacions personals i professionals a nivell oral i escrit. Tota la documentació administrativa del centre, tant interna com externa, és redactada en català, a excepció d’algun cas puntual de famílies, que acabades d’arribar a Catalunya, desconeixen la llengua.

D/ Associació de Famílies (AFA)

Habitualment la llengua que s’utilitza en les reunions de l’AFA és el català i les comunicacions escrites sempre són redactades en aquesta llengua.

A l’hora de contractar monitors per a les activitats extraescolars, l’AFA no demana cap acreditació lingüística; tot i així, la majoria de les activitats es fan en català.

E/ Places docents amb perfil professional

A parir del curs 2019-2020 ens agradaria poder comptar amb un docent amb perfil lingüístic d’anglès dins la plantilla, apart de l’especialista d’anglès amb la que ja compta el centre.

2.   OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES

L’escola ofereix una primera llengua estrangera, que en el nostre cas és l’anglès i ho fa des de P3 fins a 6è. Augmentant progressivament el nombre setmanal d’hores de dedicació. A infantil és d’una hora a la setmana. A Cicle inicial i Cicle Mitjà són dues i a Cicle Superior s’hi destinen tres hores setmanals a la llengua anglesa.

3.   OBJECTIUS

L’objectiu principal del centre serà aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una competència comunicativa, que li permeti usar correctament el català i el castellà, com a llengua de relació i d’aprenentatge, i que pugui emetre i comprendre missatges orals i escrits en una llengua estrangera, en el nostre cas en anglès.

A partir d’ aquest s’han concretat els objectius següents:

 • Mantenir i incrementar l’ús de la llengua en els àmbits escolars i extraescolars, tot contribuint a la cohesió
 • Plantejar un        tractament         coordinat        de        les        llengües (català/castellà/anglès).
 • Fomentar el coneixement d’ una llengua estrangera i la seva cultura, en el nostre cas és l’anglès.
 • Difondre la informació sobre cursos complementaris per a la formació del professorat.
 • Elaborar la documentació bilingüe, quan aquesta s’hagi de fer així necessàriament.
 • Vetllar perquè les activitats escolars organitzades per l’AFA es continuïn fent majoritàriament en llengua
 • Establir i concretar un pla d’acollida per a l’alumnat d’incorporació tardana .
 • Atendre la diversitat lingüística que, fruit de la immigració, pugui arribar al nostre
 • Prendre consciència de la necessitat del desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat per a l’assoliment dels objectius bàsics de totes les matèries.
 • Vetllar per l’ús correcte, oral i escrit, de la llengua, tant pel que fa a la comprensió com pel que fa a l’expressió.

Tanmateix, volem promoure l’ús de les TAC com a recurs en el treball de les llengües, així com construir contextos d’ús per assegurar l’aprenentatge significatiu de la llengua.

També es tindrà en compte el treball a través de la Biblioteca Escolar per permetre l’accés a la informació i el gust per la lectura, en les diferents llengües.

4.   CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES.

 4.1.   Àmbit pedagògic.

 • Llengua catalana: llengua vehicular i d’aprenentatge del

La llengua catalana serà la llengua que tots/es els/les alumnes utilitzaran com

a llengua vehicular i d’instrucció d’aprenentatge en l’Educació Infantil i Primària. Les activitats orals i escrites, les exposicions del/de la mestre/a, el material i els llibres de text, així com les activitats d’avaluació es faran en llengua catalana.

A l’Educació infantil s’utilitzarà el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, donant especial importància al llenguatge oral. Pel que fa al llenguatge escrit, s’inicia a partir de l’aprenentatge de les lletres, a 3 anys, continuant progressivament, a 4 i 5 anys fent una aproximació al llenguatge escrit.

Les àrees dels especialistes, com són Educació Musical, Psicomotricitat i Religió s’impartiran també en llengua catalana.

A l’ Educació primària el català serà la llengua vehicular i d’aprenentatge al llarg dels tres cicles, a excepció de les àrees de llengua castellana i l’anglesa.

4.1.2.   Llengua castellana: el seu procés d’aprenentatge.

A l’ Educació infantil el primer contacte amb la llengua castellana serà oral, a partir de contes, cançons, vídeos, …

A l’ Educació primària, al primer cicle, es continuarà amb l’ensenyament d’aquesta llengua a nivell oral i es començarà a introduir a nivell escrit, intentant fiançar-lo. Es continuarà al llarg del segon i tercer cicle a nivell oral i escrit tal i com indica el currículum.

Naturalment el castellà s’utilitzarà en totes les activitats orals i escrites d’aquesta àrea: exposicions del/la mestre/a, el material didàctic, llibres de text, proves, etc.

4.1.3.   Llengua anglesa: el seu procés d’aprenentatge.

La llengua estrangera que s’introdueix al centre és l’anglesa, impartida per un/a mestre/a especialista.

La possibilitat de comunicar-se en una llengua estrangera constitueix una demanda social i una necessitat educativa, per això l’aprenentatge d’aquesta llengua es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i molt gradual, anant de la comprensió i expressió oral a la comprensió i expressió escrita.

L’ensenyament d’aquesta llengua s’iniciarà al 1r curs d’ Educació Infantil a través del llenguatge oral; jocs, cançons, contes, etc. En aquest moment els infants tenen una gran capacitat per comunicar-se sense inhibicions, mostren interès per les formes d’expressió verbals i no verbals, tenen gran activitat i imaginació i són capaços d’interpretar el sentit global d’un missatge sense comprendre’n les paraules individualment.

Al primer cicle de Primària es comença a introduir la llengua escrita: reconeixement i còpia del vocabulari treballat. La comprensió i expressió escrita s’introduirà progressivament al segon i tercer cicle.

En la mesura que es pugui, l’anglès s’utilitzarà en totes les activitats orals i escrites d’aquesta àrea: exposicions del/la mestre/a, el material didàctic, llibres de text, proves, etc.

4.1.4 Organització horària anual en relació als cursos de primària i les diferents llengües:

1r 2n 3r 4t
CATALÀ 113.75 113.75 113.75 113.75 105 105
CASTELLÀ 113.75 113.75 113.75 113.75 105 105
ANGLÈS 70 70 70 70 105 105

5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIS : PLA D’ACOLLIDA


Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. Nosaltres entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància.

5.1. Acollida d’alumnes i famílies.

5.1.1 Principis que han d’orientar l’acció d’acollida dels

 •  Respecte les famílies

Informar a les famílies del funcionament i organització de la institució escolar. El Centre ha d’acollir la família i contextualitzar la funció de l’escola. Cal tenir present que no totes les famílies tenen les mateixes pautes culturals i les expectatives que tenen dipositades en l’escola poden ser diferents. Aquestes circumstàncies poden condicionar les actuacions a desenvolupar i en alguns casos caldrà personalitzar en funció de la situació i origen de ca alumne. Sovint el que el centre pot considerar manca de participació o despreocupació no és altre cosa que desconeixement respecte el context escolar.

 • Respecte l’alumnat
 • Assegurar un bon acolliment a l’aula i al
 • Preveure, potenciar i programar situacions en les quals la interrelació amb els companys sigui.
 • Assegurar el coneixement i l’adquisició progressiva dels hàbits i normes.
 • Prioritzar en el procés inicial, els continguts de la llengua en situació comunicativa, facilitant i promovent la participació activa de l’alumne nouvingut.
 • Respecte el professorat

Cal treballar de forma global, les actuacions articulant-les a partir de la coordinació amb el tutor. Les actituds favorables, la sensibilitat, l’empatia, el respecte i els coneixements bàsics d’altres cultures faciliten l’adaptació tant als alumnes com als pares i un acostament entre l’escola i la família.

 • Respecte els equip d’assessorament externs

Es pot demanar la col·laboració dels serveis i programes educatius del Departament d’Educació. En el cas d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català, es pot sol·licitar la intervenció del servei de traductors.

5.2.   Quan s’inicia l’escolarització als tres anys o altres cursos durant el procés de preinscripció i matrícula.

5.2.1 Formalització de la preinscripció

En el moment de formalitzar la preinscripció, qui atengui la família de l’equip directiu o l’administrativa, lliurarà junt amb el full de preinscripció un tríptic amb Informació del centre el qual contindrà els següents apartats :

Dades generals.

 • Trets d’identitat del Projecte
 • Trets destacats del Projecte Lingüístic.
 • Horari general del
 • Celebracions, festes, sortides, revista ..
 • Comunicació fsmílis escola (reunions, entrevistes, informes).
 • Organització del subministrament: material fungible, agenda, llibres de text.
 • Projectes que es
 • Serveis que el centre ofereix (menjador,activitats extraescolars) , preus, si s’escau, i

5.2.2   Formalització de la matrícula

Durant el període de matrícula el pares hauran de confirmar si accepten la plaça que els ha estat adjudicada al centre i aportar, si s’escau la documentació que manqui. Un cop s’ha formalitzat la matrícula al centre, es farà arribar una carta a cada família amb la documentació següent:

 • Carta informativa amb diferents continguts:
 • Horari i calendari del proper curs
 • Llibres de text i material complementari
 • Informació procediment compra material fungible
 • Reunions inici de curs
 • Subvencions i ajuts que s’ofereixen
 • Menjador i servei d’acollida
 • Activitats extraescolars

5.2.3   Si els alumnes ja han estat escolaritzats anteriorment:

 • Es demanarà al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de l’alumne. En cas de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa s’agilitarà la recerca d’informació.
 • El tutor del grup classe on hagi estat adscrit vetllarà per facilitar la integració de l’alumne dins el grup i el
 • El tutor gestionarà el lliurament i recollida del full d’autorització de dret d’imatge, que lliurarà a la secretaria del centre una vegada estigui complimentat.

5.2.4   Reunió amb els pares dels alumnes de tres anys.

Durant el mes de juliol, les tutores de P3 faran una reunió amb les famílies. L’objectiu d’aquesta reunió és informar sobre:

 • Concreció de l’entrada progressiva durant els primers dies de
 • Material personal (muda de recanvi, estris de neteja personal, ).
 • Full d’autorització de recollida d’alumnes. Informació de les característiques i intencionalitat del
 • Full d’autorització de dret d’imatge. Informació de les característiques i intencionalitat del
 • Recollir 4 fotografies dels

5.2.5   Coordinació amb la llar d’infants

Durant el mes de maig els nens/es de P2 de la llar d’infants venen a visitar l’escola durant un matí. Primer visiten l’aula de P3, comparteixen espai i joguines amb el nens de P3. Després, amb tots els alumnes d’EI, van a l’aula de psicomotricitat i allà una de les tutores els explica un conte. Un cop acabada aquesta activitat, esmorzen i acaben el matí jugant al pati. Sempre acompanyats de les seves mestres i d’algun pare o mare.

5.3.   Incorporació d’alumnes un cop iniciat el curs

Formalització de la matrícula.

 • Entrevista família i equip directiu per donar informació del centre i ensenyar l’escola, i per recollir dades generals de l’alumne: d’escolarització, evolutives i familiars, que s’adjuntaran a l’expedient de l’alumne.
 • L’equip directiu lliurà als pares la documentació següent:

*Material personal necessari (muda de recanvi, estris de neteja personal, 4 fotografies (infantil), etc. )

*Relació del material fungible de cada nivell i full d’ingrés.

*Full d’autorització de recollida d’alumnes.

*Full d’autorització de dret d’imatge .

*Llibres de text i de material complementari.

*Circular inici de curs:

 • Informació procediment compra material
 • Menjador i servei d’acollida

*Circular d’activitats extraescolars.

*Informació sobre l’AFA i afiliació

Si l’alumne ja ha estat escolaritzat anteriorment al sistema educatiu català:

 • Es demanarà al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de l’alumne. Es cas de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa s’agilitarà la recerca d’informació.
 • El tutor/a farà una entrevista amb la família per fer el seguiment del procés d’adaptació i per resoldre els dubtes que la família pugui plantejar.
 • El tutor del grup classe on hagi estat adscrit vetllarà per facilitar la integració de l’alumne dins el grup i el

5.4     Alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català.

En el moment de formalitzar la matrícula, en cas que les famílies desconeixien les llengües oficials, l’escola pot demanar un traductor/intèrpret per tal de facilitar la comunicació.

El centre també disposa d’aquest formularis amb diferents llengües (material del Departament d’Educació Pla d’Acollida del centre docent):

 • Documents necessaris per a la matrícula
 • Dades familiars
 • Serveis que ofereix el centre
 • Horari del centre
 • Horari del menjador
 • Autorització de sortides
 • Justificant d’absències

A més d’aquesta documentació se’ls facilitarà tota la informació i documentació del centre esmentada als punts anteriors. Si es necessari es demanarà l’assistència d’un traductor/intèrpret.

L’equip psicopedagògic farà una avaluació inicial dels aprenentatges previs, coneixement de la llengua escolar i desenvolupament maduratiu, per tal de decidir l’adscripció. S’ha de tenir present que en un grup d’edat homogeni és més fàcil la socialització, i que la relació amb els iguals facilita l’adquisició de

les pautes de comportament; però si el desfasament en els coneixements és gaire gran, s’ha de valorar la possibilitat d’adscripció en un nivell per sota de la seva edat. Caldrà analitzar i valorar la dinàmica del grup al qual s’ha d’integrar. Model del Departament – Pla d’acollida- avaluació inicial de l’alumne.

5.4.1   Actuacions del tutor

 • Rebre l’alumne i fer la presentació als companys i mestres que intervenen a l’aula.
 • Organitzar un petit grup d’alumnes que durant un període curt de temps assumeixi responsabilitats com ara:
  • Compartir amb l’alumne nouvingut algun càrrec de la
  • Ser el referent davant de qualsevol dificultat
  • Ajudar-lo en activitats concretes d’aprenentatge.
  • Acompanyar-lo, tenir-lo present, a les hores de pati, entrades i
 • Planificar activitats per a donar a conèixer la seva cultura al grup classe (escriure el nom dels companys amb la seva llengua, aprendre cançons, llegir un text, muntar un racó amb ..)
 • Explicar les pautes i normes de convivència.
 • Preveure el material que l’alumne necessitarà.
 • Responsabilitzar-se del seguiment del procés d’aprenentatge:
 • Adaptació i planificació de l’horari a les necessitats d’aprenentatge, sobretot de la llengua. Amb coordinació amb la cap d’estudis i la mestra d’educació
 • Realització d’adaptacions curriculars, si s’escau.
 • Coordinar la intervenció dels mestres que intervenen a l’aula.
 • Valorar el progrés i replantejar si s’escau la metodologia, els continguts i els

5.4.2      Estratègies comunicatives per a tot l’equip docents respecte a l’alumnat que no ens entén.

 • Assegurar-nos que quan parlem ens
 • Parlar-li directament, així percebrà el nostre interès.
 • Parlar a poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. Repetir, si cal, una explicació a nivell molt bàsic.
 • Reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i d’imatges.
 • Facilitar la seva participació com més aviat
 • Potenciar activitats on es treballi la llengua oral i que impliqui comunicació i relació entre companys. Aprofitar el temps d’esbarjo per practicar l’ús de la llengua en situacions de joc amb els
 • Demostrar comprensió i reforç positiu vers el mínim intent de comunicació i de fer-se entendre, evitant caure en un procés de correcció que pot limitar a l’alumne les ganes d’expressar-se.
 • Donar temps per a interioritzar l’aprenentatge de la nova llengua. La producció oral anirà en funció de les característiques de cada alumne i no és recomanable forçar excessivament aquesta producció. És aconsellable afavorir activitats que comportin una immersió com ara utilització dels mitjans

5.5 Incorporació d’alumnes amb necessitats educatives especials

En el moment de sol·licitar la família una plaça al centre, la persona que l’atengui i reculli el full d’inscripció, demanarà explícitament si és necessari marcar la casella de NEE. Si és el cas, s’informarà l’EAP perquè valori si s’ha de fer un dictamen, i/o orienti al centre sobre l’escolarització de l’alumne. El centre, si és el cas, es posarà en contacte amb el centre de procedència i demanarà informació i l’expedient a acadèmic.

Si un alumne s’incorpora al centre durant l’etapa de Primària es realitzarà una avaluació inicial de les àrees instrumentals per tal de conèixer el nivell de l’alumne i decidir les mesures que el centre prendrà per a la seva atenció (adscripció, PI, suports, etc). En aquesta avaluació inicial hi intervindran tutor o equip de cicle i l’equip psicopedagògic.

6. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN

6.1.   Àmbit administratiu i de gestió.

La     retolació     de     les     dependències    del     centre,     els     documents,    la correspondència, els projectes i memòries, les actes, les comunicacions als pares i mares i tot el que respecte a l’àmbit educatiu es fa en llengua catalana. Tot el que fa referència a l’administració de tipus oficial (actes, certificacions, papers secretaria i altres) es complimentaran en català, a excepció d’aquells que el seu destí sigui una Comunitat Autònoma que no tingui com a llengua oficial el català.

6.2.   Àmbit de relació amb l’entorn.

La relació de l’escola amb l’entorn (pares, AFA, gent externa, Ajuntament,..) serà sempre en català, tant a nivell oral com escrit (circulars als pares, cartells, rètols i altres informacions exposades).

La llengua oral utilitzada a totes les reunions del centre (claustres, consells escolars, cicles, coordinacions…) és la llengua catalana.

Els mestres del centre es dirigiran als altres mestres, alumnes i famílies en llengua catalana. Només en els casos en que alguna família no entengui aquesta llengua, utilitzarà la llengua castellana, anglès o francès depenen de cada cas.

Pel que fa a l’alumnat, es dirigeix als mestres i als altres alumnes en català, tot i que en les relacions alumne-alumne, aquells nens/es castellano-parlants normalment es comuniquen amb els seus companys en castellà.

Tant les comunicacions com la pàgina web del centre es redacten en català. No obstant això i depenent de la temàtica, alguns textos poden estar redactats en castellà i anglès.

A les activitats extraescolars, organitzades per l’AFA del centre, la llengua utilitzada serà també la llengua catalana.

7. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT

Tots els mestres docents de l’escola Gonçal Comellas tenen el nivell C de català i n’hi ha dos que tenen el nivell C2. Hi ha 5 mestres que tenen a més alguna titulació d’anglès (B1, B2, C1,…) Una mestra també té el nivell B2 d’Alemany i alguns fins i tot tenen l’especialitat d’anglès reconeguda pel Departament d’Educació. Aquestes dades es refereixen al conjunt de mestres que hi ha actualment a l’escola però val a dir que generalment cada any canvien entre 4 i 5 mestres per mobilitat.

8.  DIFUSIÓ, IMPLANTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLC

El Projecte Lingüístic del nostre centre ha estat elaborat per la Comissió LIC, formada per la coordinadora LIC del centre, la Directora i la mestra d’Educació Especial.

La coordinadora LIC serà l’encarregada de dinamitzar tot el procés i de coordinar les actuacions que es facin. També s’encarregarà de fer un seguiment del projecte, avaluar-ne els resultats i proposar les possibles modificacions.

La comissió farà una avaluació que quedarà reflectida a la Memòria Anual de final de curs on es comprovarà si s’han assolit els objectius plantejats.

A principi del curs següent es revisarà el PLC i es faran les modificacions pertinents a aquell curs afegint les activitats i/o estratègies que es plantegin des del claustre.

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en whatsapp
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en email
Compartició en telegram

⛪ Escola Gonçal Comellas ® 2019 🍀